Clubreglement

  Huisreglement BoxFit 

1 Je gedraagt je met respect naar trainers, bestuursleden en medeleden toe.

2 Tijdens de training heeft de trainer altijd gelijk. Opmerkingen en bedenkingen kunnen na de training besproken worden. Ook kan je eventuele problemen aankaarten bij de bestuursleden die dit dan kunnen meenemen ter bespreking op de Algemene Vergadering.

3 Je bent tijdig aanwezig: dit wil zeggen 10 à 15 minuten voor aanvang van de training. Zodoende heb je voldoende tijd om je om te kleden / je klaar te maken zodat de training tijdig kan beginnen. Als je toch te laat bent door omstandigheden wend je je eerst tot de trainer van dienst.

4 Als je om een bepaalde reden vroeger moet stoppen meld je dit op voorhand aan de trainer. Indien het niet op voorhand kan, vraag je op het moment zelf toestemming aan de trainer om eerder door te gaan.

5 Je mag niet meetrainen als de jaarlijkse verzekering niet betaald is. De trainers en/ of verantwoordelijken verwittigen tijdig om dit in orde te brengen.

6 Bij het begin van iedere training geef je jouw beurtenkaart af aan de trainer.

7 Bij het vergeten van de beurtenkaart of het niet onmiddellijk kunnen aanschaffen van een nieuwe beurtenkaart, kan je gewoon meetrainen door een 1 beurtkaart aan te kopen (dit wordt maximum 2 trainingen na elkaar toegestaan). Indien je nadien geen beurtenkaart bij hebt of een nieuwe aanschaft, kan je niet mee trainen.

8 Je draagt gepaste en specifieke trainingskledij (geen vrijetijdskledij) en mag de zaal enkel betreden met propere sportschoenen (dit zijn sportschoenen die uitsluitend binnen de zaal worden gebruikt) en de vloerbedekking niet kunnen beschadigen.

9 Je draagt zorg voor persoonlijke hygiëne, d.w.z. propere handen en voeten, geknipte nagels, verzorgd kapsel, trainingskledij die regelmatig gewassen wordt, verzorgde wonden, etc…

10 Tijdens de training is het dragen van juwelen zoals ringen, halskettingen, horloges, piercings of sieraden verboden. Dit om te vermijden dat je jezelf en/of anderen verwondt.

11 Waardevolle voorwerpen (sieraden, portefeuilles, GSM’s, horloges,…) mogen niet onbeheerd worden achtergelaten in de kleedkamer of de zaal, maar moeten veilig worden opgeborgen in de sporttas. Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw persoonlijke bezittingen. De club kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of diefstal.

12 Drinken mag van thuis uit meegebracht worden. Het is niet toegelaten om tijdens de training willekeurig te gaan drinken. De trainer zal altijd 1 of 2 korte drankpauzes inlassen.

13 Na 2 proeflessen en het gratis gebruik van materiaal zal je het nodige materiaal tegen democratische prijs kunnen aanschaffen bij onze club. Er wordt niet getraind met verkeerd aangeschaft materiaal.

14 Het gebruik van trainingsmaterialen (handschoenen, pads,…) valt onder de verantwoordelijkheid van de trainers. Je mag niet op eigen initiatief trainingsmaterialen uit de kast halen. Schade aan de trainingsmaterialen moet je onmiddellijk melden aan de trainer.

15 Elke vorm van diefstal betekent met onmiddellijke ingang het einde van het lidmaatschap.

16 Je verbind je er als lid van BoxFit toe om geen activiteiten te verrichten en/of gedragingen te stellen (noch binnen, noch buiten de club) die ingaan tegen de waarden van de club of de reputatie van de club kunnen schaden. De club distantieert zich uitdrukkelijk van dergelijk gedrag van haar leden en neemt afstand van elke verantwoordelijkheid voor het misplaatste en/of onwettig gedrag van zijn leden. Iedereen is dus voor zijn eigen daden verantwoordelijk. Indien het clubbestuur oordeelt dat een lid de goede reputatie van de club heeft beschadigd/in het gedrang heeft gebracht, kan het passende maatregelen nemen.

17 Racistische opmerkingen, macho –en pestgedrag worden niet getolereerd in onze club!

18 Het gebruik van alcoholhoudende dranken, verdovende middelen, zowel soft- als harddrugs, doping en/of andere stimulerende middelen zijn ten strengste verboden binnen de club! Overtredingen kunnen met onmiddellijke ingang, schorsing of uitsluiting tot gevolg hebben.

19 Er geldt een absoluut rookverbod binnen het clubgebouw.

20 Elke blessure die men oploopt tijdens de training dient onmiddellijk te worden meegedeeld aan de trainer en/of bestuur. Indien nodig moet een aangifteformulier worden ingevuld en tijdig aan het clubbestuur worden bezorgd. Bij laattijdige aangifte vervalt de tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij.

21 Er zijn helmpjes ter beschikking voor tijdens het sparren. Je kan deze ook aan een democratische prijs aankopen in de club.

Het clubreglement is steeds voor aanpassing en/of verbetering vatbaar. Nieuwe ideeën zijn uiteraard altijd welkom en kunnen bij het clubbestuur worden gemeld.